31.10 — 03.11 2020
Ethiopia, Addis Abeba
Clothing, Fashion, Accessories
Textiles (Clothing and Home Textiles, Technical Textiles)